STATUT

Stowarzyszenia "Lokalnej Grupy Działania - Tygiel Doliny Bugu"

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

  1. Stowarzyszenie o nazwie "Lokalna Grupa Działania -Tygiel Doliny Bugu" zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach nie zarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu przepisów w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", zwanych dalej "przepisami SPO", mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejsko - wiejskich.
  2. Niniejszy statut określa organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia.

 

§ 2.

 

  1. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Drohiczyn.

 

 

§ 3.

 

1.      Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na obszarze gmin, z których pochodzą członkowie Stowarzyszenia. Realizując swe cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3.      Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powoływać inne organizacje w granicach prawnie określonych.

4.      Stowarzyszenie reprezentuje interesy swoich członków.

5.      Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

§ 4.

 

1.      Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem SLGD "TYGIEL DOLINY BUGU".

2.      Stowarzyszenie jest apolityczne i nie jest związane z żadnym wyznaniem.

 

§ 5.

 

1.      Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

    1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, ze zm.);

    2) niniejszego statutu.

2.      Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3.      Stowarzyszenie posługuje się prostokątną pieczęcią zawierającą nazwę Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" .

 

 

Rozdział II

 

Cele i zasady działania Stowarzyszenia

 

§ 6.

 

1.      Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejsko - wiejskich położonych na terenie gmin, z których pochodzą członkowie, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych i przedsiębiorczości.

2.      Działania stowarzyszenia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dotyczyć będą w szczególności:

1)      opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w rozumieniu przepisów SPO;

2)      wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW dla obszaru, o których mowa w pkt1, promocję obszarów wiejskich i miejsko - wiejskich położonych na obszarze, o którym mowa w pkt1;

3)      mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich i miejsko - wiejskich położonych na obszarze, o którym mowa w pkt1;

4)      upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich i miejsko - wiejskich położonych na terenie, o którym mowa w pkt1.

 

§ 7.

 

 

1.      Celami stowarzyszenia są ponadto działania wpływające na stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejsko - wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich i miejsko - wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej a także na aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

2.      Realizacja celów określonych w ust. 1 następuje poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

1)      inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w rozwoju obszarów wiejskich i miejsko - wiejskich;

2)      opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) dla obszaru działania Stowarzyszenia;

3)      wspierania działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru działania Stowarzyszenia;

4)      promocji obszarów wiejskich  i miejsko - wiejskich, położonych w granicach działania Stowarzyszenia;

5)      mobilizowania ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich  i miejsko - wiejskich, na terenie działania Stowarzyszenia;

6)      upowszechniania i wymiany informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich  i miejsko - wiejskich, położonych w granicach działalności Stowarzyszenia;

7)      rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

8)      wspieranie i popieranie przedsięwzięć, organizacji lub osób działających zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.

 

§ 8.

 

 

1.   Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez organizowanie i finansowanie:

1)      przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów;

2)      imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;

3)      działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:

a) opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,

b)opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,

c) tworzenie stron internetowych,

d) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze  reklamowym lub promocyjnym,

4)      prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją ZSROW;

5)      współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;

6)      prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach SPO.

1.      Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy przedstawicieli członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

2.      Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób, instytucji i organizacji, zbieżną z jej celami w zakresie dozwolonym dla Lokalnych Grup Działania.

3.      W celu prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych Stowarzyszenie może zawierać porozumienia z samorządami i innymi osobami prawnymi.

 

Rozdział III

 

Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 9.

 

1.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach,

2.      Członkowie założyciele Stowarzyszenia, którzy w drodze uchwały,  wyrażą wolę założenia Stowarzyszenia - uzyskują członkostwo z chwilą uzyskania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej.

 

3.      Przystąpienie nowych członków do Stowarzyszenia następuje poprzez rekomendację (wskazanie) zawierającą w szczególności pozytywną opinię w tym zakresie udzieloną przez działających na obszarze, dla którego ma być opracowany ZSROW lub, którego dotyczy ZSROW:

1)      partnera społecznego lub gospodarczego w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie Rozwoju lub;

2)      gminę wiejską, lub;

3)      gminę miejsko-wiejską, lub;

4)      związek międzygminny, lub inną osobę prawną, której działalność obejmuje realizację celu Stowarzyszenia;

5)      złoży deklarację członkowską.

 

4.      Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

5.      Wolę przystąpienia przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki do Stowarzyszenia wyraża się w drodze uchwały Rady Gminy lub Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§ 10.

 

Prawa i obowiązki członków

 

1.      Nabycie praw i obowiązków nowych członków Stowarzyszenia następuje poprzez podjęcie uchwały przez Zarząd o przyjęciu do Stowarzyszenia.

2.      Kandydat na członka Stowarzyszenia, któremu Zarząd odmówił przyjęcia do Stowarzyszenia może złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.

 

§ 11.

 

1.      Osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego, jako  członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem dyrektora/prezesa i wójta lub jego upoważnionych przedstawicieli. Przedstawiciele reprezentują członka Stowarzyszenia do czasu cofnięcia upoważnienia.

 

§ 12.

 

1.      Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

2.      Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd następuje wskutek:

1)      rezygnacji członka wyrażonej w formie decyzji organu wykonawczego osoby prawnej lub jednostki samorządu terytorialnego, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia;

2)      wykluczenia członka w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Zarządu;

a) za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków,

b) za działalność na szkodę Stowarzyszenia,

c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej, przez co najmniej 3 miesiące.

 

§ 14.

 

1.      Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1)      propagować i aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia;

2)      przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3)      opłacać składki członkowskie;

4)      brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

2.      Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1)      wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

2)      składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;

3)        brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym;

4)      wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.

3.      Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:

a)      złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji;

b)      wykluczenia przez Zarząd;

- za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

- z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 9 ust. 3

c)      śmierci.

 

§ 15.

 

1.      Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.

2.      Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:

1)      złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji;

2)      wykluczenia przez Zarząd;

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia

3)      likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3.      Członkowie wspierający mają prawo:

1)      składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

2)      brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.

 

§ 16.

 

1.      Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

§ 17.

 

1.      Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków;

2)      Rada Programowa Stowarzyszenia;

3)      Zarząd;

4)      Komisja Rewizyjna;

2.      Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3.      Członkowie Stowarzyszenia z terenu każdej Gminy powinni mieć reprezentanta w jednym z organów władzy o której mowa w pakt. 2) 3) 4).

4.      Kadencja Zarządu, Rady Programowej Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.

 

§ 18.

 

1.      Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.

2.      Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.      Do podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwał, o których mowa w § 21 pkt 1. ppkt.  2) 6) 11) 12) wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.

4.       Posiedzenia władz Stowarzyszenia są ważne o ile uczestniczy w nich, co najmniej połowa członków.

5.      Wadze Stowarzyszenia zwołuje się poprzez pisemne zaproszenia do udziału w posiedzeniu dostarczane zainteresowanym najpóźniej na 5 dni przed planowanym posiedzeniem. Zaproszenia mogą być dostarczane listownie, faxem lub pocztą elektroniczną.

6.      Tryb określony w ust. 5 nie musi być stosowany, jeżeli na posiedzeniu władzy Stowarzyszenia jest obecnych, co najmniej 2/3 członków i żaden z obecnych nie sprzeciwia się prowadzeniu obrad bez formalnego zwołania.

7.      Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.

 

§ 19.

 

Walne Zebranie Członków

 

1.      Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.      Każdemu członkowi Stowarzyszenia, bez względu na liczbę przedstawicieli przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

3.      Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu w głosowaniu podczas kolejnego posiedzenia.

 

 

§ 20.

 

1.      Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej jeden raz w roku, a zwołuje je z własnej inicjatywy Zarząd, Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

2.      Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie określonym w ust. 1 ustala Zarząd.

3.      Walne Zebranie Członków może zwołać Komisja Rewizyjna na pisemny wniosek złożony, przez co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

4.      Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie określonym w ust. 3 ustala Komisja Rewizyjna.

5.      Walne Zebranie Członków w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia zwoływane jest w terminie do 2 miesięcy od upływu kadencji.

6.      Do czasu dokonania wyborów do władz Stowarzyszenia nowej kadencji, dotychczasowe władze Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje z wyłączeniem prawa do przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia.

7.      Posiedzenie Walnego Zebrania Członków otwiera przewodniczący organu Stowarzyszenia, który zwołał posiedzenie i następnie przeprowadza wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

8.      W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków uczestniczą przedstawiciele członków, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone przez władze Stowarzyszenia osoby.

9.      Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń ustala regulamin Walnego Zebrania Członków.

 

§ 21.

 

1.      Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

1)      podejmowanie uchwał określających kierunki działania Stowarzyszenia;

2)      dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu;

3)      dokonywanie wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i jego zastępcy, pozostałych członków Zarządu Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej;

4)      odwoływanie oraz dokonywanie zmian i uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia w trybie przewidzianym dla ich wyboru;

5)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;

6)      uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez członków Stowarzyszenia składek rocznych oraz składek dodatkowych;

7)      uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia;

8)      ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia;

9)      ustalanie wysokości sumy, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać zobowiązania;

10)  udzielanie absolutorium Zarządowi;

11)  uchwalanie zmian w Statucie;

12)  decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego mienia;

13)  podejmowanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia;

14)  uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach Walnego Zebrania Członków, Komisji

Rewizyjnej, Rady Programowej oraz Zarządu;

15)  rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;

16)  rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia;

17)  podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

 

§ 21.

 

Rada Programowa Stowarzyszenia

 

 

1.      Rada Programowa Stowarzyszenia składa się z 4 do 8 członków wybranych w jawnym głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków z pośród członków reprezentujących partnerów społecznych i gospodarczych.  Kandydat nie może być równocześnie członkiem Zarządu  bądź Komisji Rewizyjnej.

2.      W strukturze Rady Programowej Stowarzyszenia,  partnerzy społeczni  i gospodarczy muszą stanowić co najmniej 50% składu osobowego oraz nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40 % mężczyzn.

3.      Do kompetencji Rady Programowej należy:

1)      określenie kierunków działania SLGD;

2)      opiniowanie i rekomendowanie zarządowi projektów do realizacji;

3)      opiniowanie, monitorowanie i dokonywanie zmian w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich;

4)      rekomendowania dla Zarządu zadań jakie mają być wdrażane w ramach integrowanej Strategii;

5)      opiniowanie projektu ZSROW opracowanego przez Zarząd;

6)      opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem na podstawie przepisów SPO.

 

 

§ 22.

 

Zarząd

 

 

1.      Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2.      W strukturze Zarządu  partnerzy społeczni  i gospodarczy muszą stanowić co najmniej 50% składu osobowego oraz nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40 % mężczyzn.

3.      W skład Zarządu wchodzi od 4 do 8 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.

4.      Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

5.      Powołanie Zarządu rozpoczyna się powołaniem Prezesa Zarządu a następnie łącznie lub odrębnie pozostałych członków Zarządu. Tak utworzony Zarząd, na pierwszym swoim posiedzeniu, wybiera spośród swoich członków Wiceprezesa na wniosek Prezesa.

6.      Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać w każdym czasie.

7.      Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu.

8.      Zarząd obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu. Zatwierdzony protokół podpisuje Prezes Zarządu.

 

§ 23.

 

1.      Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek rezygnacji członka z funkcji, odwołania lub jego śmierci.

2.      W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu poniżej 4 osób, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.      W przypadku odwołania członka Zarządu wyboru uzupełniającego dokonuje się na tym samym posiedzeniu.

4.      Postanowienia paragrafu niniejszego mają odpowiednie zastosowanie do członków Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej.

 

§ 24.

 

1.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.      Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 2 członków Zarządu.

3.      W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Zarządu.

 

§ 25.

 

1.      Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy:

1)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przedstawianie sprawozdań z ich wykonania;

2)      zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków, w tym przygotowywanie projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków;

3)      przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;

4)      zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

5)      nabywanie i zbywanie przez Stowarzyszenie nieruchomości;

6)      zatwierdzanie logo Stowarzyszenia oraz wzoru pieczęci używanej przez Stowarzyszenie,

7)      wykonywanie budżetu;

8)      zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia do sumy ustalonej przez Walne Zebranie Członków;

9)      prowadzenie spraw Stowarzyszenia;

10)  dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezesa Zarządu;

11)  delegowanie reprezentantów do organów organizacji działających na podstawie umów i porozumień zawartych przez Stowarzyszenie;

12)  uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

 

 

 

 

§ 26.

 

Komisja Rewizyjna

 

1.      Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna.

2.      W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą od 4 do 8 osób wybierane przez Walne Zebranie Członków, w głosowaniu jawnym, spośród przedstawicieli członków.

3.      Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

4.      Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego.

5.      Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzony protokół podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

6.      Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem Zarządzie i Radzie Programowej.

7.      Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków można odwołać w każdym czasie.

8.      Szczegółowy tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 27.

 

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

2.      Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 28.

 

1.      Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na  rok.

2.      Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Komisji, a w razie braku Przewodniczącego - przez Prezesa Zarządu.

3.      W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Komisji.

 

§ 29.

 

1.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrola zgodności działań władz Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków;

2)      kontrola działalności Zarządu w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,

kontrola wykonania budżetu przez Zarząd;

3)      opiniowanie projektu budżetu i projektów przedsięwzięć finansowych o wartości ustalonej przez Walne Zebranie Członków;

4)      składanie sprawozdań z wykonania budżetu;

5)      opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie wykluczenia członka;

6)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

7)      wnioskowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.

 

Rozdział V

 

Majątek i finanse Stowarzyszenia

 

§ 30.

 

1.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 31.

 

1.      Zarząd Stowarzyszenia sporządza i podaje do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe, które podlegają rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.

2.      Do finansowych sprawozdań Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o rachunkowości.

3.      Do zakresu merytorycznych sprawozdań Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez stowarzyszenia.

 

§ 32.

 

1.      Majątek Stowarzyszenia tworzą w szczególności:

1)      Ruchomości inne prawa majątkowe;

2)      środki pieniężne.

2.      Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1)      z rocznych i dodatkowych składek członkowskich;

2)      z darowizn;

3)      z dotacji, grantów, subwencji itp.;

4)      ze spadków i zapisów;

5)      z dochodów z własnej działalności i z majątku Stowarzyszenia;

6)      z odsetek bankowych;

7)      z ofiarności publicznej;

8)      z innych przewidzianych prawem źródeł.

3.      Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

4.      Środki wypracowane w związku z prowadzoną działalnością przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 33.

 

1.      Wysokość, sposób oraz termin zapłaty składek członkowskich ustalane są przez Walne Zebranie Członków.

2.      Roczną składkę członkowską przeznacza się na pokrycie bieżących kosztów działalności Stowarzyszenia.

3.      Dodatkowe składki członkowskie ustala się na pokrycie innych, niż określonych w ust. 2, kosztów działalności Stowarzyszenia, w szczególności na finansowanie realizowanych przez Stowarzyszenie programów i przedsięwzięć. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek wnieść składkę dodatkową, jeżeli wyraził zgodę na jej ustalenie.

 

§ 34.

 

1.      Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy, których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich podpisuje dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

2.      Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Stowarzyszenie dokonuje Prezes Zarządu z zastrzeżeniem § 25 pkt 10.

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

 

§ 35.

 

1.      W celu zapewnienia obsługi biurowej i merytorycznej organów Stowarzyszenia można tworzyć się Biuro Stowarzyszenia.

2.      Biuro jest jednostką organizacyjną, działającą w oparciu o regulamin określający zadania, strukturę i zasady jego funkcjonowania.

3.      Pracą biura kieruje Prezes Zarządu osobiście lub za pośrednictwem powołanego przez Zarząd Dyrektora Biura.

 

§ 36.

 

1.      Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych prawem przewidzianych przypadkach.

2.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa zasady likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora.

3.      Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie kontroli dokumentacji Stowarzyszenia, ustalenie stanu majątku oraz opracowanie i realizowanie planu likwidacji po jego zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.

4.      Obowiązkiem likwidatora jest ponadto przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

5.      Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

6.      Pozostałe obowiązki likwidatora określają odrębne przepisy.

 

§ 37.

 

1.   W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie przepisy

       Prawa o stowarzyszeniach.

Lista członków założycieli Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

 

1)      Krystyna Wojtkowska, ul. Prusa 3, 17-312 Drohiczyn;

2)      Andrzej Kryński, ul. Browarna 1, 17-332 Milejczyce;

3)      Andrzej Sycewicz, Czartajew ul. Długa 51, 17-300 Siemiatycze;

4)      Ludmiła Butruk, Krupice 30, 17-300 Siemiatycze;

5)      Halina Rój, ul. 22 Lipca 10, 17-315 Grodzisk;

6)      Antoni Tymiński, Kosińska Stara 13, 17-315 Grodzisk;

7)      Wiesław Marciniak, ul. Zakątna 37, 17-330 Nurzec Stacja;

8)      Raisa Pachwicewicz, Nerczyce 43, 17-330 Nurzec Stacja;

9)      Ananiasz Sawicki, ul. Świętej Barbary 81,17-332 Milejczyce;

10)  Marian Skomorowski, Lipiny 11, 17-306 Dziadkowice;

11)  Mirosław Jan Angielczyk, Koryciny 73, 17-315 Grodzisk;

12)  Eugeniusz Wichowski, Tokary 44, 17-307 Mielnik;

13)  Krzysztof Radziszewski, Twarogi Lackie, 17-322 Perlejewo;

14)   Jolanta Helena Moczulska, Stare Moczydły 5, 17-322 Perlejewo;

15)  Maria Tołwińska, Jasionówka 6, 17-306 Dziadkowice;

16)  Edward Zaremba, ul. Kilińskiego 94, 17-300 Siemiatycze;

17)  Wojciech Borzym, Lisowo Janówek 8, 17-312 Drohiczyn;

18)  Jolanta Galecka, ul. Tarasowa 4, 17-307 Mielnik.

 

 

 

Przewodniczący
Zebrania Założycielskiego
Marian Skomorowski