Gmina Repki


   Gmina Repki położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego po lewej stronie rzeki Bug pomiędzy Sokołowem Podlaskim a Drohiczynem przy drodze krajowej nr 62. Obejmuje obszar 16 879 ha i liczy około 6 110 mieszkańców. W granicach administracyjnych gminy zlokalizowanych jest 42 miejscowości.

   Powierzchnie gminy rozcinają doliny cieków, z których najwyraźniejszą jest dolina rzeki Myśli. Ma ona swój kierunek z zachodu na wschód przez centralny obszar gminy.

Gospodarstwa agroturystyczne w Gminie Repki

   Gospodarstwo agroturystyczne prowadzone przez P . Elżbietę Komar w Rogowie. Oferuje 2 pokoje z czterema miejscami noclegowymi oraz gastronomię.

   Gospodarstwo agroturystyczne P .Stefani Jana Skupów, Smuniew. Oferują 3 pokoje z dziewięcioma miejscami noclegowymi oraz gastronomię z regionalną kuchnią.

   Gospodarstwo agroturystyczne P. Ewy Kalinowskiej w Wasilewie Szlacheckim oferuje 3 pokoje z sześcioma miejscami noclegowymi oraz gastronomię z kuchnią regionalną.

   Na terenie Gminy Repki znajduje się wiele obiektów zabytkowych wartych zwiedzenia.

Cmentarze

   Spośród nekropoli znajdujących się na terenie gminy Repki wartościami historycznymi odznacza się cmentarz parafialny w Wyrozębach -Podawcach. Ogrodzony kamiennym murem o dość znacznym obszarze w kształcie prostokąta. Kompozycję cmentarza charakteryzuje regularny układ alei z wyraźnie zaznaczoną aleją główną. Najcenniejsze nagrobki pochodzą z początku XIX w i początku XX w.

   Znaczne wartości kulturowe posiada cmentarz parafialny w Skrzeszewie. Wytyczony na planie rombu, ogrodzony murowanym parkanem. Od bram prowadzą dwie główne szerokie aleje, dzieląc cmentarz na kwatery. Zdecydowaną większość stanowią nagrobki powojenne, nagrobki najstarsze pochodzą z XIX w.

   Cmentarz w Rogowie zachowuje charakter pierwotnej wiejskiej nekropoli. Zachowały się liczne stare krzyże -drewniane i metalowe. Nagrobki dziewiętnastowieczne i z początku XX w wykonane są z szarego piaskowca, granitu, drewna, żelaza. W starej części cmentarza stoją nagrobki z napisami w języku rosyjskim

Pomniki przyrody

   Na terenie gminy Repki za pomniki przyrody uznano 31 okazów starodrzewia, oraz 1 głaz narzutowy. Okazy te stanowią pozostałości starodrzewia przy zespołach dworsko-parkowych. Do nich należą najczęściej : dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, świerk pospolity, jesion wyniosły. Najcenniejsze okazy to:
1. Dąb Szypułkowy o wysokości 20 m, rosnący na cmentarzu grzebalnym w Rogowie.
2. Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 385 cm, wysokości 26m, rosnący we wsi Skwierczyn na skraju uprawy dębowej.
3. Aleja składająca się z 36 jesionów wyniosłych, w obwodach 135-282cm i wysokościach 25-30 m rosnących w zabytkowym parku w Repkach.
4. Świerk pospolity rosnący w zabytkowym parku w Repkach na polanie, o wysokości 28m i obwodzie 200cm.
5. Grupa 5 dębów szypułkowych o obwodach 230-487 cm. I wysokości 24m, rosnących na terenie wsi Repki, własność Skarbu Państwa.
6. Aleja 36 modrzewi europejskich o obwodach 87-153cm,. I wysokościach 26-30 m, sytuowana na terenie wsi Repki.
7.Lipa srebrzysta o czterech pniach i wysokości 22m, rosnąca na terenie zabytkowego parku w Karskich, własność prywatna.
8. Lipa drobnolistna w obwodzie 370cm i wysokości 23m, rosnąca w zabytkowym parku w Mołomotkach, własność prywatna.
9. Topola Biała o obwodzie 510cm i wysokości 30 m , rosnąca w zabytkowym parku w Mołomotkach, własność prywatna.
10.Głaz narzutowy o obwodzie 570cm i wysokości 0,75m, zlokalizowany na terenie wsi Mołomotki. Na terenie gminy Repki za pomniki przyrody uznano 31 okazów starodrzewia, oraz 1 głaz narzutowy.

Zespół dworsko parkowy w Repkach

   Jest to najobszerniejsze założenie tego typu na ternie Gminy Repki. Istniał tu dwór drewniany, wybudowany w XVIII/ XIX w. dla Kuczyńskich lub Szydłowskich, rozbudowany około poł. XIX w. w/g projektu Franciszka Jaszczołta dla Doria Dernałowiczów. Z dawnego założenia został park założony w 1 poł. XIX w. oraz zabudowania folwarczne.

   Żona Tadeusza Dori Dernałowicza - Ewa Szydłowska herbu wniosła dobra repkowskie w posagu. Po śmierci obojga małżonków Repki przeszły w ręce Ewy i Seweryna Doria Dernałowiczów, a następnie ich syn Stanisław. Kolejny Właściciel to Tadeusz Doria Dernałowicz i jego córka Jolanta.

    Z budynków folwarcznych zachowały się murowany spichlerz, stodoła i obora.

Zespół dworski w Rogowie

   Zespół dworski w Rogowie położony jest na południowo-wschodnim krańcu miejscowości , przy drodze Rogów-Repki, nad lokalnym strumyku płynącym w kierunku północno- zachodnim. Dziedziniec folwarczny zlokalizowany we wschodnim narożniku zespołu, natomiast dwór w nieznacznym oddaleniu w kierunku północno-zachodnim.

Zespół dworsko parkowy w Karskich

   Folwark w Karskich istniał prawdopodobnie już w XIII w. , a około 1880r przekształcił się w samodzielny majątek. Prawdopodobnie przeniesiono wtedy drewniany dwór z Krzeslina choć Katalog Zabytków Sztuki podaje że w/g tradycji była to pierwotnie karczma przeniesiona przez Głogowskich z Brzozowa i gruntownie przebudowana. Wokół dworu rozciąga się park w którym na uwagę zasługuje aleja świerkowa, przechodząca przez całość założenia. Najstarsze drzewa to lipy liczące sobie ponad 200 lat, inne to klon, jawor, lipa srebrzysta, brzoza brodawkowata.

Dwór w Mołomotkach

   Dwór w Mołomotkach został zbudowany około 1870r. dla Kobylińskich herbu "Pobóg". Ostatnim właścicielem majątku był Wacław Lipiński. Majątek przetrwał w dobrym stanie do 1944r. tj. do czasu parcelacji, liczył wtedy 308 ha.

Dwór w Mołomotkach

Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej w Szkopach

   Jest tu kościół parafialny pw. Trójcy Świętej, dawniej cerkiew grecko-katolicka. Pierwotna cerkiew erygowana w 1644 r. staraniem Mieczysława Mleczko, starosty łosickiego. Obecna wystawiona w 1818 r. kosztem Antoniego Ciołkowskiego. Jest to świątynia murowana z cegły na planie elipsy, klasycystyczna. Prezbiterium wydzielone we wnętrzu, z zakrystiami po bokach, nad którymi są loże. Dach namiotowy kryty blachą

Kościół w Szkopach

Kościół parafialny pw. św. Stanisława Bpa

   Najstarszy obiekt sakralny na terenie gminy Repki. Parafia wzmiankowana w 2 ćw. XV w. Ponownie erygowana 1501 r. Budowa obecnego kościoła rozpoczęta ok. 1705 r. z fundacji Stanisława Godlewskiego stolnika nurskiego, ukończona w 1733r. przez Baltazara Ciecierskiego stolnika drohickiego. Konsekrowany w 1733r. Uszkodzony na początku XIX w. odrestaurowany i przebudowany w 1837r. kosztem Franciszka Obniskiego posła na sejm, odnowiony w 2 poł. XIX w. i XX w.

Kościół w Skrzeszewie

Kościół parafialny pw. św. Jerzego, Sawice Wieś

   Niewielki kościół malowniczo położony na skarpie lokalnej wyniosłości terenu, dawniej cerkiew grecko-katolicka. Pierwotna parafia erygowana w 1544r, Kolejna drewniana cerkiew wzniesiona w 1738r. kosztem Franciszki z Jezierskich i Jana Cieciszewskiego oraz Agnieszki z Cieciszewskich i Teofila Kossakowskiego. Rozbudowana i wystawiona na nowo w 1815r. kosztem Wiktorii z Kuczńskich i Adama Szydłowskiego starosty mielnickiego. Parafia prawosławna od 1875r., rzymskokatolicka od 1919r.

Kościół w Sawicach

Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej w Wyrozębach-Podawcach

   Budowę obecnego kościoła z 1858 - 1866r. według projektu arch. Henryka Marconiego prowadził Ludwik Jabłoński, budowniczy powiatu siedleckiego, kosztem Tadeusza Doria Dernałowicza. Jest to kościół neorenesansowy, murowany z cegły, tynkowany. Nawa na rzucie prostokąta z prezbiterium węższym zamkniętym półkolistą absydą. Wewnątrz sklepienia żaglaste. Na zewnątrz ściany rozczłonkowane pilastrami. Obok kościoła położony jest szpital, wybudowany z pozostałości materiałów na budowę kościoła, kosztem Tadeusza Dori Dernałowicza. Ciekawym obiektem w Wyrozębach jest również murowany budynek Spółdzielni Rolniczej wzniesiony w 1922 r. Spółdzielnia Rolnicza w Wyrozębach powstała jako jedna z pierwszych na tym terenie po odzyskaniu niepodległości w 1918r. i funkcjonuje do dzisiaj.

Kościół w Wyrozębach - Podawcach

Kościół parafialny pw. św. Anny w Rogowie

   Istnieje tu kościół parafialny pw. św. Anny będący wcześniej cerkwią grecko-katolicką wzniesioną w 1815 roku z fundacji Adama Szydłowskiego starosty mielnickiego. Parafia założona w 1546 r. staraniem Anny z Druckich-Lubeckich Syrpuć-Ościkowej. Kościół został wybudowany z drewna z zastosowaniem konstrukcji wieńcowej, oszalowany. Korpus nawowy prostokątny, rozdzielony dwiema parami słupów, prezbiterium węższe z kruchtą i zakrystią po bokach, nad którymi znajdują loże. Dach dwuspadowy kryty blachą. Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej.

Kościół w Rogowie

Nadbużański Park Krajobrazowy

   Powierzchnia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego na obszarze Gminy Repki wynosi 2318 ha a jego otuliny 3318 ha. Obejmuje w swoich granicach obszary leśne, łąkowe, bagienne. Atrakcyjny, bogato zadrzewiony,otoczony kompleksami leśnymi teren tworzy zróżnicowaną mozaikę wnętrz krajobrazowych motywów roślinnych. Występująca tu flora i fauna należy do najciekawszych w skali kraju i Europy. Tereny nadbużańskie to znakomite miejsce na odpoczynek i spokojne zamieszkanie. Czystość powietrza i gleb idzie w parze z urokiem krajobrazowym pejzaży nadrzecznych i ostępów leśnych (to również teren funkcjonalny krajobrazu znany jako "Zielone Płuca Polski"). Klimat na tym terenie wykazuje cechy kontynentalne jak i oceaniczne.Latem panują tu doskonałe warunki wypoczynkowe, zwłaszcza okolice nadrzeczne oferują miły chłód nawet w najgorętsze dni. Można udać się na zbiór jagód, malin, borówek, jeżyn i grzybów. Tutejsza zima zachowuje śnieżną biel stwarzając okazję do organizowania kuligów czy uprawiania narciarstwa biegowego w malowniczej scenerii leśnej. W okolicy Wasilewa Szlacheckiego znajduje się jeden z najpiękniejszych zakątków na trasie przebiegu rzeki Bug. Tu rzeka tworzy malowniczy przełom przez dość wysokie wzniesienia . Skarpa Bugu osiąga w tym miejscu wysokość kilkudziesięciu metrów i widać z niej odległy o 9 km w linii prostej Drohiczyn.

   Tereny te należą do Ekologicznej Sieci "Natura 2000" utworzonej w celu ochrony różnorodności biologicznej na terytorium członkowskim Unii Europejskiej. Dyrektywa ptasia i siedliskowa skupia kilkadziesiąt chronionych gatunków ptaków.

Rezerwat "Śnieżyczki"

   W odległości 1,5 km na północny zachód od Repek położony jest rezerwat florystyczny "Śnieżyczki". Obejmuje teren masowego występowania ginącego gatunku chronionego - Śnieżyczki (przebiśnieg). Jest ona niewielką rośliną cebulkową o białych kwiatach. Kwitnie bardzo wcześnie (luty - kwiecień), a jej kwiaty często przebijają się przez leżący jeszcze śnieg. Śnieżyczka przebiśnieg należy do roślin, których centrum występowania znajduje się w Karpatach oraz na południu Polski. Im dalej na północ, tym rzadziej występuje. Dlatego też tak bogate stanowisko w gminie Repki jest dużą ciekawostką florystyczną.