Realizacja projektu

   W sierpniu przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców gmin należących do projektu. Badanie to posłużyło przygotowaniu strategii obszarów wiejskich ZSROW. Dzięki ankietyzacji zostały wyodrębnione kluczowe zasoby regionu, potencjalne kierunki rozwoju, oczekiwania mieszkańców. Opracowane wyniki były podstawą do wyboru potencjalnych kierunków rozwoju kluczowych dla regionu. Przeprowadzono 800 ankiet.

W ramach projektu odbyły się konferencje w Drohiczynie, Mielniku, Siemiatyczach.

   Na konferencji poinformowano zebranych o założeniach projektu "Tygiel Doliny Bugu" jak i samego programu Leader+. Ważnym priorytetem konferencji było wzbudzenie zainteresowania wśród mieszkańców gmin należących do projektu ewentualnym przystąpieniem do Lokalnej Grupy Działania.

   Wykładowcami na konferencjach byli zawsze specjaliści min. osoby reprezentujące Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, MRiRW, FAOW, FAPA, Fundusz Współpracy, Specjalista ze Stowarzyszenie Rozwoju Cywilizacyjnego Ściana Wschodnia, Ekspert ds. Stowarzyszeń. Specjaliści zaprezentowali uczestnikom propozycje działań i rozwiązań dla regionu, roblematykę funkcjonowania grup partnerskich oraz wymagania prawne i formalne dla tworzącej się LGD.

Miał miejsce szereg warsztatów

   Grupy warsztatowe liczyły do 30 osób. Na spotkaniach ustalono szczegółowe działania jakie muszą być podjęte w celu zrealizowania założeń projektu. Opracowano również materiały informacyjno - szkoleniowe. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas wspólnych, międzygminnych warsztatów ustalono, że rozwój regionalny odbywać się będzie w oparciu o cztery zasadnicze filary:
- rozwój turystyki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego,
- rolnictwo sprzyjające środowisku naturalnemu,
- rozwój drobnej przedsiębiorczości,
- rozwojowi i promocji lokalnych produktów tradycyjnych.

Przygotowano bazę danych potencjalnych partnerów LGD

   Baza danych obejmuje potencjalnych partnerów społecznych i biznesowych, oraz katalog zakresu ich zainteresowań i kompetencji. Wyłoniono kluczowych aktorów dla potrzeb LGD.

Wykonano film szkoleniowy o partnerstwie i obszarze jego działania

   W wyniku szeregu konferencji, warsztatów i spotkań powstała Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".