Archiwum 22 maja 2019. imieniny: Julia, Wiesława, Helena
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Wnioski Zarządu
Wniosek Zarządu Stowarzyszenia  "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" w sprawie projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Zarząd SLGD "Tygiel Doliny Bugu" proponuje projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Do biura LGD wpłynął wniosek Zarządu Stowarzyszenia z propozycjami zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminu Rady.
Propozycja zmian w Regulaminie Rady dotyczy §25 ust. 5, do którego dodaje się:
W przypadku, gdy LGD ogłasza nabór projektów po raz ostatni, wybiera projekty do wysokości 120% limitu dostępnych środków.
Lista operacji niewybranych zawiera dodatkowo wskazanie małych projektów:
a) które w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za
- zgodne z LSR
- niezgodne z LSR
b) nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji,
c) zakres ich tematyczny nie jest zgodny z zakresem operacji wskazanym w informacji, o ile w tej informacji został wskazany tematyczny zakres operacji (LGD ma możliwość ogłaszania naborów tematycznych).
Zarząd proponuje następujące zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.
W wyniku przystąpienia nowej gminy do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", tj. Gmina Ceranów, woj. mazowieckie aktualizuje się Strategię nanosząc wszelkie zmiany dotyczące w/w gminy.
Oprócz tego Zarząd proponuje:
1) zmianę wskaźnika oddziaływania w I celu ogólnym "Wspieranie rozwoju regionu poprzez przedsiębiorczość oraz wykorzystanie lokalnych zasobów". Projekt zmian wskaźnika oddziaływania brzmi: Wzrost liczby przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych korzystających ze wsparcia w pkt % w latach 2009-2014. Zaproponowano również zmianę źródło czerpania danych z danych gmin na "dane własne LGD". więcej

       Wniosek Zarządu Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" w sprawie                                                   projektu zmian w  Lokalnej Strategii Rozwoju.

   Zarząd SLGD "Tygiel Doliny Bugu" proponuje projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Do biura LGD wpłynął wniosek Zarządu Stowarzyszenia z propozycjami zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminu Rady.
1). Propozycja zmian w Regulaminie Rady dotyczy udostępniania dokumentacji z posiedzeń Rady, §30ust.4, który brzmi: Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGD. Dokumentacja ma charakter, zmienia się na "jawny" na "niejawny" dodaje się: i udostępniana jest w Biurze LGD do momentu złożenia wniosków w Samorządzie Województwa lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Skreśla się również: "do wglądu wszystkim zainteresowanym" i zastępuje się go: "Beneficjenci którzy złożyli wniosek w danym naborze lub osoby upoważnione przez beneficjenta na piśmie mają wgląd do dokumentacji w formie protokołu z posiedzenia Rady, protokołu komisji skrutacyjnej oraz zestawienia punktacji poszczególnych Członków Rady oceniający wnioski ma prawo do ochrony danych osobowych, ze względu na dobro publiczne oraz dobro osoby, której dane dotyczą. - więcej
    Wniosek Zarządu Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" w sprawie
                                             projektu zmian  w  Lokalnej Strategii Rozwoju.


     Zarząd SLGD "Tygiel Doliny Bugu" proponuje projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Propozycja zmian wynika ze zmiany rozporządzenia (Dz. U. Nr. 138, poz.868) w związku z tym Lokalna Grupa Działania zobowiązana jest doprowadzić lokalną strategię rozwoju do nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poniższe punkty dotyczą także zmian w Regulaminie Rady.  więcej...

Wniosek Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w sprawie projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

    Zarząd SLGD – „Tygiel Doliny Bugu” proponuje projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Do biura LGD wpłynął wniosek Członków Rady z propozycjami zmian w karcie oceny operacji dotyczącej działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.
1)    1) Propozycja zmian do karty oceny operacji dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: zmiana kryterium wielkości wsparcia o jakie zwraca się wnioskodawca  ze wskaźnika  „powyżej 300 tys.”  na „300 tys”. Zmiana dotyczy usunięcia słowa „ powyżej”, jest spowodowana tym, że beneficjent działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw może maksymalnie ubiegać się o dofinansowanie 300.000,00zł.
   
   Dodatkowo Zarząd proponuje następujące zmiany w LSR:  
1) Propozycja zmian dotyczy przesunięcia oszczędności tj. kwoty 100 000,00 zł w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw z roku 2010 na rok 2011.      
2) Propozycja zmian dotyczy przesunięcia oszczędności tj. kwoty 483 971,15 zł w działaniu Odnowa i rozwój wsi z roku 2010 na rok 2011.         
3) Propozycja zmian dotyczy przesunięcia oszczędności tj kwoty 797,85 zł z roku 2009 oraz kwoty 110 949,04 zł z 2010r. na rok 2011r. w działaniu Małe projekty.     
4) Propozycja zmian dotyczy przesunięcia oszczędności tj. kwoty 148 910,25 zł z roku 2009r. na rok 2011r. w działaniu
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, Nabywanie umiejętności i aktywizacja.       

    Dodatkowo Zarząd proponuje następujące zmiany w Regulaminie Rady:
1) Zmiana 
§26 pkt. 1 tj. Beneficjent może złożyć osobiście odwołanie  w terminie 5  dni od otrzymania informacji o decyzji Rady Lokalnej Grupy Działania. Na  §26 pkt. 1 tj.  Beneficjent składa odwołanie  osobiście w godzinach pracy biura LGD,  w terminie 5  dni roboczych dla biura LGD licząc od dnia otrzymania informacji o decyzji Rady Lokalnej Grupy Działania, wysłanej pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada w wolny dzień od pracy biura LGD, to za ostatni dzień terminu uznaje się  następny dzień roboczy biura LGD. 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                                     
 1) Agnieszka Wojtkowska
                                                                                                                                                       2) Teresa Olszewska
                                                                                                                                                       3) Mirosław Angielczyk
Uwagi do projektu zmian mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie.

Wniosek Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w sprawie projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

    Zarząd SLGD – „Tygiel Doliny Bugu” proponuje projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.  Do biura LGD wpłynął wniosek Członków Rady z propozycjami zmian w kartach oceny operacji (Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej).
1) Propozycja zmian do karty oceny operacji dla działania Odnowa i rozwój wsi:  propozycją jest usunięcie kompletności wniosku, w zamian proponujemy spójność wniosku z Opisem zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji, do pozycji wkład własny beneficjenta został zaproponowany zwrot „koszty kwalifikowane”, ponadto członkowie zaproponowali zmianę w punktacji, w pozycji doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów  finansowanych ze środków zewnętrznych w ostatnich dwóch latach: 0 projektów – 0 punktów, 1 projekt – 2 punkty, 2-3 projekty – 3 punkty, powyżej 3 projektów – 4 punkty.
2) Propozycja zmian do karty oceny operacji dla działania Małe projekty : propozycją jest usunięcie pozycji kompletność wniosku, w zamian zaproponowano spójność wniosku z Opisem zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji , do pozycji wkład własny beneficjenta w realizację projektu powyżej 40%, zaproponowano dodać  zwrot „koszty  kwalifikowane”, propozycją jest dodanie pozycji zaangażowanie społeczne beneficjenta.
3)
Propozycja zmian do karty oceny operacji dla działania  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw propozycją jest usunąć kompletność wniosku w zamian zamieścić  spójność wniosku z Opisem zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji , w pozycji wkład beneficjenta usunąć nie potrzebne sformułowania i dodać zwrot „kosztów kwalifikowanych”, oraz przedstawiamy propozycję  zmiany  w punktacji w kryterium  powstanie nowych miejsc pracy na następującą:  powstanie 1-2 miejsc pracy – 2 punkty, powstanie 3-5 miejsc pracy – 4 punkty, powstanie więcej niż 5 miejsc pracy – 6 punkty, propozycją też jest aby dodać zaangażowanie społeczne beneficjenta.
4) Propozycje zmian do karty oceny operacji w ramach działania  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej propozycją jest aby kompletność wniosku zamieniono na spójność wniosku z Opisem zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji, następna propozycja dotyczy dodania kryterium zaangażowanie społeczne beneficjenta, oraz do wkładu własnego beneficjenta należy dodać  zwrot ”kosztów kwalifikowanych”.
Dodatkowo Zarząd proponuje następujące zmiany w LSR:
1) nabór wniosków w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej przesuwa się z kwartału II 2010r.  na kwartał III 2010r.,
2) nabór wniosków w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorst  z przesuwa się III kwartału 2010r. na II kwartał 2010r. w ramach działania,
3) nabór wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi  przesuwa się z I kwartału 2010r. na II kwartał 2010r. w ramach działania,
4) nabór wniosków w ramach działania Małe projekty przesuwa się z I kwartału 2010r. na II kwartał 2010r. w ramach działania,
5) usunięcia zapisu w LSR  „przyjęcia wniosku drogą pocztową” 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                          1) Agnieszka Wojtkowska
                                                                                                                                          2) Teresa Olszewska
                                                                                                                                          3) Mirosław Angielczyk

Uwagi do projektu zmian mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie.

 

Wniosek Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w sprawie projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

       Zarząd SLGD – „Tygiel Doliny Bugu” proponuje projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Propozycja zmian wynika ze zmiany rozporządzenia (Dz. U. Nr. 138, poz. 868) w związku z tym Lokalna Grupa Działania zobowiązana jest doprowadzić lokalną strategię rozwoju  do nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013.
Dodatkowo Zarząd proponuje następujące zmiany w LSR:
1) nabór wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi z kwartału IV 2009r. przesuwa się  na kwartał I 2010r., w związku z opóźnieniami wynikającymi z zatwierdzenia wniosków aplikacyjnych,
2) nabór wniosków w ramach działania Małe projekty z kwartału III 2009r. przesuwa się na IV kwartał 2009r., w związku z opóźnieniami wynikającymi z zatwierdzenia wniosków aplikacyjnych,
3) koszty zaplanowane na działanie Wdrażanie projektów współpracy z 2009r. przesuwa się na rok 2010. 

                                                                                                          

                                                                                                                                                
                                                                                     
                                                          1) Agnieszka Wojtkowska
                                                                                                                                              
2)  Teresa Olszewska
                                                                                              
                                                3)   Mirosław Angielczyk

Uwagi do projektu zmian mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie.

Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
 
SONDA
Czy poza programem LEADER zna Pan/Pani możliwośći uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej?
tak
nie
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA